Nákupní košík
Košík: 0,- Kč
Vybráno 0 položek
Úvod Vše o nákupu Benefity pro zaměstnance

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO ROZHRANÍ

WWW.SVETDARKOVYCHPOUKAZU.CZ

 

Provozovatel: Lenka Macháčková

K Vidouši 1319, Unhošť, 27351

IČ 87498081 / DIČ CZ8452255570

registrován na ŽÚ města Kladno, č.j. OŽ/2913/14/MA

kontakt: zakaznik@svetdarkovychpoukazu.cz, tel.: 777693177

(dále jen „provozovatel“)                                    

 

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s vystavováním a zasíláním dárkových poukazů provozovatelem třetím osobám (dále jen „zákazníkům“), a s tím souvisejícím přijímáním plateb od zákazníků internetového rozhraní www.svetdarkovychpoukazu.cz (dále jen „internetové rozhraní“) jménem podnikatele, který na základě smlouvy s provozovatelem zákazníkům internetového rozhraní jeho prostřednictvím nabízí a následně poskytuje plnění plynoucí z konkrétního dárkového poukazu zaslaného zákazníkovi provozovatelem (dále jen „podnikatel“). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Na základě objednávky zákazníka učiněné na internetovém rozhraní provozovatel vystaví zákazníkem objednaný dárkový poukaz, který zákazníkovi zašle na zákazníkem uvedenou adresu neprodleně po zaplacení ceny dárkového poukazu zákazníkem na účet provozovatele č.ú. 25021/5500,  VS dle čísla objednávky.

 

3. Provozovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný.

 

4. Zákazník je oprávněn plnění uvedené v dárkovém poukazu čerpat ve lhůtě platnosti, která je uvedena na tomto dárkovém poukazu, a která je totožná s dobou platnosti stanovenou v nabídce dárkového poukazu na internetovém rozhraní. Hodnotu konkrétního poukazu je možno čerpat pouze jednorázově a v plné výši.

 

5. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u podnikatele nebo marným uplynutím doby platnosti v něm uvedeném.

 

6. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

 

7. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů založených dárkovým poukazem mezi zákazníkem a podnikatelem a nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s tímto vztahem.

 

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností podnikatelem, které mu plynou z dárkového poukazu zaslaného provozovatelem zákazníkovi. 

 

9. Zákazník není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoli měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Zákazník nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu. 

 

10. Některé informace na internetovém rozhraní jsou poskytovány a zveřejňovány podnikateli nebo jsou přebírány z jiných zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu těchto materiálů.

 

11. Provozovatel nenese odpovědnost za přesnost, detailnost, pravdivost a úplnost údajů zveřejňovaných podnikatelem na internetovém rozhraní, ani za případné porušení autorských práv či zveřejnění nevhodného obsahu.

 

12. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a dostupnost internetových stránek, na které se dá dostat kliknutím na některé odkazy na internetovém rozhraní.

 

13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup zákazníka na internetové rozhraní.

 

14. Internetové rozhraní zpracovává osobní údaje registrovaných i neregistrovaných zákazníků internetového rozhraní.

 

15. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, podléhá zákonné úpravě obsažené v zákoně číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

16. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „ osobní údaje“).

 

17. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen neprodleně informovat provozovatele o jejich změně.

 

18. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

 

19. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje dobrovolně poskytl provozovateli.

 

20. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového rozhraní a podnikatelů na jím poskytnutou emailovou adresu. Souhlas zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

 

21. Zákazník vůči provozovateli prohlašuje, že se před zahájením užívání internetového rozhraní důkladně seznámil s obchodními podmínkami internetového rozhraní, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 

22. Zákazník je povinen při užívání internetového rozhraní dodržovat právní předpisy a tyto obchodní podmínky.

 

23. Zákazník nesmí získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných zákazníků, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást internetového rozhraní. Zákazník nesmí používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového rozhraní. 

 

24. Zákazník mladší 18ti let nebude používat takové služby internetového rozhraní, jejichž podmínkou pro užívání je minimální věková hranice 18 let.

25. Informace  pro zákazníky: Vaše EET účtenka bude vystavena elektronicky a najdete ji na adrese, kterou naleznete na účetním dokladu

 

26. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s internetovým rozhraním se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití internetového rozhraní realizován.

 

27. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek internetového rozhraní není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

28. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7.6.2012.

 

 


info@svetdarkovychpoukazu.cz • Programming FOLDINA.cz